วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์


1. การสมัครสมาชิก
1.1 การบันทึกใบสมัคร
- ลงชื่อเข้าใช้ (Login) บัญชี (Account) ของ Gmail ที่สร้างไว้
- เลือกสหกรณ์ตามรายการ (List) ที่มีให้เลือกหรือกรอกรหัสสหกรณ์ 4 หลักในช่องค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึกใบสมัคร" จะปรากฏหน้าเว็บไซต์แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทำการกรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม "ส่ง" จากนั้นจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ถัดไป ให้คลิกที่ "กลับไปที่ฟอร์ม" เพื่อกรอกข้อมูลของสมาชิกคนถัดไป หรือปิดเพื่อจบการทำงาน
1.2 การดูข้อมูลการสมัคร
- เลือกสหกรณ์ตามรายการ (List) ที่มีให้เลือก จากนั้นคลิกปุ่ม "ดูข้อมูลการสมัคร" เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้กรอกไปทั้งหมด หากมีการแก้ไขข้อมูลสามารถแก้ไขจากหน้านี้ได้ โดยทำการแจ้งกลับมาที่เจ้าหน้าสมาคม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดระบบให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในแผ่นงาน (sheet) "ข้อมูลการสมัคร" ส่วนแผ่นงาน (sheet) "สรุปยอดรวม" จะเป็นการสรุปจำนวนผู้สมัคร และจำนวนเงิน ทั้งหมด ซึ่งข้อมูลจากแผ่นงานนี้จะนำไปใช้ในการยืนยันการสมัครสมาชิก หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคม

2. การยืนยันความถูกต้องครบถ้วนข้อมูลการสมัคร
***ในการยืนยันข้อมูล จะทำการยืนยันเพียงครั้งเดียว ในแต่ละรอบที่เปิดรับสมัคร ให้ทำการยืนยันเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบถูกต้องของข้อมูลของสมาชิกทุกคน โดยไม่มีการเพิ่มเติม หรือลดจำนวน ของผู้สมัคร ในการสมัครสมาชิกรอบนั้น ๆ แล้ว จึงสามารถทำการยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกได้
2.1 การยืนยันข้อมูลการสมัคร
- ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันข้อมูล" เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล ในการยืนยันการสมัคร ซึ่งข้อมูลนั้นจะต้องดูจากแผ่นงาน (sheet) "สรุปยอดรวม"(จากหัวข้อ 1.2 การดูข้อมูลการสมัคร) เพื่อนำมากรอกเพื่อยืนยันข้อมูล
2.2 ตรวจข้อมูลการยืนยันข้อมูลการสมัคร
- ให้คลิกปุ่ม "ดูการยืนยันข้อมูล" จะแสดงรายการ การยืนยันข้อมูลของแต่ละสหกรณ์

หมายเหตุ การทำรายการทั้งหมดจะต้องลงชื่อเข้าใช้ (Login) บัญชี (Account) ของ Gmail ก่อนทำรายการ